O nama

Homepage O nama
 • O nama
 • Turistička zajednica Zadarske Županije osnovana je 5. travnja 1995. godine sa sjedištem u Zadru, a njezinih 30 članica su turističke zajednice gradova, općina i mjesta osnovane na području Županije.

  Turistička zajednica Zadarske županije je osnovana radi promicanja i unapređivanja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost izravno povezanu s turizmom, a na način da upravljaju destinacijom na razini Zadarske županije. 

  Zadaće Turističke zajednice Zadarske županije su sljedeće:

  • promocija turističke destinacije na razini Županije – samostalno i putem udruženog oglašavanja;
  • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom koju joj je Županija dala na upravljanje;
  • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvitka turizma na razini Županije, a u svezi s politikom planiranja razvitka na nacionalnoj razini;
  • izrada strategije razvitka turizma na razini Županije;
  • promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu, u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom;
  • obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),
  • pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvitak, te poticanje i pomaganje razvitka turizma na područjima koja nisu turistički razvijena;
  • koordinacija djelovanja i nadzor nad izvršavanjem ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova s područja Županije;
  • sudjelovanje u izradi planova razvitka i strateškoga marketinškog plana hrvatskoga turizma;
  • donošenje strateškoga marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškome marketinškom planu hrvatskog turizma;
  • poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih resursa i potencijala te turističke ponude Županije;
  • prikupljanje te tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu, kao i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršavanja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirna izvješća općina i gradova );
  • obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom;
  • izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarivanja programa rada i financijskog plana Zajednice;
  • ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statistička obrada prema turističkim zajednicama nižega ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici;
  • objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova te turističkih zajednica područja od značenja za Županiju;
  • obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

  Tijela Turističke zajednice Zadarske županije su: Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik Zajednice. Dužnost predsjednika Turističke zajednice Zadarske županije Zajednice obnaša župan.

  Turistička zajednica Zadarske županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: boravišne pristojbe, članarine, obavljanja gospodarskih djelatnosti i ostalih izvora. 

  Turističku zajednicu Zadarske županije predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa je direktor Turističkog ureda. Turistički ured je osnovan radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Turističke zajednice Zadarske županije, a sjedište Turističkog ureda je u Zadru. 

  Dužnost predsjednika Turističke zajednice Zadarske županije obavlja župan Zadarske županije Božidar Longin, dipl. ing.  Kontakt: [email protected]
  Direktorica Turističke zajednice Zadarske županije je Mihaela Kadija, univ. spec. oec.  Kontakt: [email protected]

  Pročitajte više